Pachová pěna Hagopur 675ml

Kód: 35502
720 Kč 595 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.12.2022
Pachový ohradník Hagopur - pěna s obsahem speciální pachové látky. Pach obsažený v pěně působí 4-6 týdnů. Poté je potřeba do pěny vstříknout pachový koncentrát.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pachová pěna Hagopur 675ml

Popis:

Pachova pěna Hagopur obsahuje speciální pachové látky, které po 4-6 týdnech vyprchají a je třeba je obnovit pomocí pachových koncentátů. Pěna se dávkuje tak aby po zatvrdnutí vznikly koule o velikosti zhruba tenisového míčku. Obsah lahve vystaší na zhruba 200 pěnových koulí. Ztvrdlá pachová pěna neovlivňuje životní prostředí. Zpočátku světle žlutá pěna postupem času tmavne, a do 5ti let se úplně rozpadne.

Do pachové pěny můžete aplikovat tyto pachové koncentráty:

Použití:

Nádoba obsahuje 675ml tekutiny, ze které vznikne po aplikaci a zatvrdnutí zhruba 45 litrů hotové pěny. Jedna nádoba vystačí na vytvoření zhruba 200ks. pachových koulí o velikosti tenisového míčku. Pachové koule by se měly aplikovat 5 metrů od sebe - ideálně ve dvou řadách.Při aplikaci u silnice je dobré aplikovat pěnu na stranu (stromů, svodidel, kůlů) odvrácenou od silnice.

  1. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  2. Při aplikaci by venkovní teplota měla být v rozmezí +10°C až +35°C
  3. Lahev dobře protřepejte, sundejte víčko a našroubujte přiložený dávkovací adaptér.
  4. Stiskněte spoušť a aplikujte koule pěny o velikosti tenisového míčku na kůly, stromy, svodidla,...
  5. Koule pachové pěny aplikujte zhruba do úrovně pasu ve vzdálenosti 5 metrů od sebe.
  6. Zhruba po 4 týdnech do koulí aplikujte pachový koncentrát, aby odpudivý účinek přetrval.

Životnost přípravku:

záruka 18 měsíců

Balení:

675ml

Účinné látky:

Diisokyanát , isomery a homology  9016-87-9  5- <25%
Tris(2-Chlor-1-Methylethyl) fosfát 13674-84-5  10- <30%
Dimethylether 115-10-6 10- <30%
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol 42822-86-6 <1%
Isovalerová kyselina 503-74-2  <1,5%

Skladování:

Chraňte před mrazem.
Při uskladnění láhev musí stát.
Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.
Skladovat a převážet vždy jen zajištěné ochranným víčkem.

Informace související s bezpečností:

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.Neužívat v uzavřených prostorách! Přípravek není určen pro průmyslové použití.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402.5.

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
.

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: