Pachový ohradník PACHOLEK proti divokým prasatům 250ml

Kód: 28343
Vyrobeno v ČR
Značka: Ekoplant
495 Kč 409 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
19.10.2021
Pachový koncentrát určený k apliakci do PU pěny slouží jako ochrana před černou zvěří. Spolehlivě zažene divoká prasata pryč.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

Chcete-li zabránit černé zvěři v průniku na váš pozemek, v rozrývání zeminy a poškozování plodin? Použijte účinnou a zároveň ekologickou metodu v podobě pachového ohradníku. Speciální pachový koncentrát prasata spolehlivě vypudí z vašeho pozemku. V kombinaci se speciální nosnou pěnou vytvořte kolem chráněné oblasti neviditelný pachový plot proti divokým prasatům. Pachový ohradník prasata pouze zahání, neublíží jim.

Vhodné proti

Pachový koncentrát černá zvěř je vhodný pro pachové ohradníky proti divokým prasatům.

Použití pachového koncentrátu

Pachový koncentrát se aplikuje do vytvrzené polyuretanové pěny s otevřenými póry. Nikdy nepoužívejte klasickou stavební pěnu, které nemá vlastnosti potřebné k absorbci a udržení pachového koncentrátu. Ušetříte sice nějaké peníze za levnější pěnu, ale výsledný efekt bude nevalný a krátkodobý. PU pěna pacholek je speciálně vyvinutá pro použití v systému pachových ohradníků a na rozdíl od stavební pěny má otevřené póry, které dokáží absorbovat a udržet pachový koncentrát.

  • do vytvrdlé polyuretanové pěny udělejte tužkou, šroubovákem nebo jiným ostrým předmětem 3 otvory do hloubky asi 3cm
  • do otvorů vložte trubičku aplikátoru pachového koncentrátu, asi centimetr povytáhněte, a stlačte aplikátor na 1-2 vteřiny
  • neaplikujte koncentrát na povrch PU koulí - déšť by ho rychle spláchl
  • při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice

Dávkování pachového koncentrátu

Aplikaci pachového koncentrátu proti divokým prasatům opakujte po 2-3 měsících. V období zvýšené aktivity prasat a vyššího nebezpečí způsobení škod můžete aplikovat každý měsíc.

Balení

250ml ve spreji s aplikátorem

Bezpečnostní údaje

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje Lavandin oil. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová, Uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, < 2 % aromátů Obsahuje: účinnou látku Lavandin oil 0,2 g/100 g

Před použitím si důkladně tuto etiketu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
T Avatar autora | 6.1.2021
Vypadá to že smrdí nejen mě, ale i těm prasatům. Smrdí jako čert. Doporučuji oblečení které můžete vyhodit. Stříklo mi to na bundu a ta smrdí i po vyprání.