Pachový ohradník PACHOLEK nosič pachové látky PU pěna 750ml

Kód: 28341
Vyrobeno v ČR
Značka: Ekoplant
495 Kč 409 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023
Polyuretanová pěna určená do pachového ohradníku PACHOLEK. Používá se jako nosič pachového koncentrátu, který se do ní aplikuje. Určeno k odpuzování zvěře.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

Speciální polyuretanová pěna fungující jako nosič pachové látky k odpuzování zvěře. Nejdříve se aplikuje pěna na sloupek, na větev, kůru či jiné požadované místo, a následně se do pěny aplikační trubičkou vstříkne pachová látka. Ta odpuzuje zvěř, proti které je určena (spárkatá zvěř, divoká prasata).

Pěna je součástí systému odpuzování zvěře PACHO-LEK® a má speciální vlastnosti. Velké póry zaručují dobrou nasákavost pachové látky do pěny. Nepoužívejte běžnou stavební pěnu. Nemá potřebné vlastnosti, neudrží v sobě pachový koncentrát a výsledek nebude fungovat..

Použití pU pěny jako nosiče pachové látky

Pěna se aplikuje trubičkovým aplikátorem, který je přibalen k tubě, není proto potřeba pistole.
Poté co pěna vytvrdne, se do ní injektuje pachový koncentrát (k odpuzení spárkaté nebo černé zvěře)
vytvoří 30 l pěny = 150 ks nosičů o velikosti tenisového míčku

  • pěnu aplikujte na sloupky, dřevěné tyčky, nebo jiné vhodné plochy
  • z pěny vytvořte kouli o velikosti tenisového míčku
  • do vytvrdlé polyuretanové pěny udělejte tužkou, šroubovákem nebo jiným ostrým předmětem 3 otvory do hloubky asi 3cm
  • do otvorů vložte trubičku aplikátoru pachového koncentrátu, asi centimetr povytáhněte, a stlačte aplikátor na 1-2 vteřiny
  • neaplikujte koncentrát na povrch PU koulí - déšť by ho rychle spláchl
  • Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice

Balení

750 ml ve spreji s atrubičkou (není potřeba aplikační pistole)

Údaje související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Difenylmethandiisokyanát, izomery a homology; chlor-alkany (C14-17

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P 261 Zamezte vdechování aerosolů.
P305 + P352 + P313 Při zasažení očí: Omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P315+P 101 Při požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: