Odpuzovač divokých prasat Hagopur modrý 400ml

Kód: 35506
559 Kč 462 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022
Pachový ohradník hagopur modrý odpuzuje divoká prasata díky svému specifickému zápachu. Aby si prasata na zápach nezvykla, je dobré střídat tento pachový ohradník s červeným pachovým ohradníkem Hagopur, který má jiné složení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odpuzovač divokých prasat Hagopur modrý

Popis:

Pachový ohradník Stop černé zvěři se používá k odpuzování divokých prasat a ke snížení škod způsobených černou zvěří. Používá se v oblastech pěstování kukuřice, chmele, vína, na zahradách, loukách, chalupách, a všude tam, kde je pohyb divokých prasat nežádoucí.

Použití:

Nejlepšího ochranného účinku dosáhneme při aplikaci odpuzovače na hliníkové vlaječky Hagopur. Pokud hliníkové pásky nemáte, můžete jako nosič pachového koncentrátu použít i BIO kostky, Hagopur pěnu, nebo Pacholek pěnu. Jedna láhev přípravku obsahuje asi 150 dávek.

Ideální je při používání střídat Hagopur červený koncentrát A a Hagopur modrý koncentrát B, aby si prasata na pach nenavykla.

  1. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  2. Hliníkové pásy roztáhněte a zavěste na větve stromů, keřů případně jiná vhodná místa zhruba ve výšce 1-1,5metru 8 metrů od sebe. Pásky zavěste tak, aby se ve větru mohly volně pohybovat a mohl vznikat zvuk.
  3. Lahev dobře protřepejte a sundejte ochranné víčko.
  4. Nastříkejte Stop černé zvěři na připravené pásky.
  5. Aplikaci opakujte nejpozději po 4 týdnech.

Životnost přípravku:

záruka 24 měsíců

Balení:

400ml

Účinné látky:

Geraniol CAS 106-24-1 1,0g/kg

2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 4,66g/kg

Obsahuje propan

Skladování:

Chraňte před mrazem.
Při uskladnění láhev musí stát.
Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.
Skladovat a převážet vždy jen zajištěné ochranným víčkem.

Informace související s bezpečností:

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.Neužívat v uzavřených prostorách! Přípravek není určen pro průmyslové použití.
Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402.5.

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
PP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
102

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pachové ohradníky
Hmotnost: 0.52 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: