Pachový ohradník PACHOLEK proti kunám 250ml

Kód: 28344
Vyrobeno v ČR
Značka: Ekoplant
588 Kč 486 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Pachový koncentrát odpuzující kuny slouží k ochraně budov před kunami. Při ochraně auta se nesmí aplikovat přímo do motorového prostoru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

Pachový koncentát renomované značky PACHOLEK účinně odpuzuje kuny a chrání tak váš majetek. Jde o ekologický způsob ochrany obydlí nebo automobilů před kunami. Koncentrát obsahuje pachové stopy, které kunu spolehlivě odeženou a zabrání jí páchat další škody.

Vhodné proti

Pachový koncentrát kuna je vhodný pro pachové ohradníky proti kunám.

Použití pachového koncentrátu

Pachový koncentrát se aplikuje do vytvrzené PU pěny. Musí jít o speciální pěnu určenou k použití v pachovém ohradníku. Obyčejná PU pěna nemá potřebné vlastnosti a neudrží v sobě koncentrát. Pachová plot by tak byl neúčinný.

Pachový odpuzovač kun můžete aplikovat i na nasákavé materiály. Nejdelšího účinku ale dosáhnete aplikací do PU koulí vytvořených z nosiče pachového koncentrátu.

Odpuzování kuny z půdy

Pokud kuna chodí například na půdu, můžete odpuzovačem postříkat staré desky, hadry, izolační vatu, v místě vstupu nebo pobytu kuny. Neaplikujte pachový koncentrát do interiérů kde by vám jeho zápach vadil.

Odpuzování kuny z motorového prostoru auta

Pokud vám kuna chodí spát do motoru auta, kde kouše izolaci, kabely nebo hadičky, zabráníme tomu tak, že pod motor auta umístíme misku s pachovým nosičem nainjektovaným pachovým koncentrátem proti kunám. Nikdy nestříkejte koncentrát přímo do motoru auta - zápach by obtěžoval i vás.

  • do vytvrdlé polyuretanové pěny udělejte tužkou, šroubovákem nebo jiným ostrým předmětem 3 otvory do hloubky asi 3cm
  • do otvorů vložte trubičku aplikátoru pachového koncentrátu, asi centimetr povytáhněte, a stlačte aplikátor na 1-2 vteřiny
  • neaplikujte koncentrát na povrch PU koulí - déšť by ho rychle spláchl
  • Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice

Dávkování pachového koncentrátu

Aplikaci pachového koncentrátu proti kunám opakujte po 2-3měsících. V období zvýšené aktivity a vyššího nebezpečí způsobení škod můžete aplikovat každý měsíc.

Balení

250ml ve spreji s aplikátorem

Bezpečnostní údaje

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte
obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová; propan
-2-ol; aceton

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.
 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
T Avatar autora | 6.1.2021
Plus: Odpuzuje kunu Mínus: Odpuzuje všechny včetně lidí

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: