Odpuzovač zvířat k silnici Hagopur 500ml

Kód: 35503
602 Kč 498 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023
Pachový koncentrát Hagopur je určen k ochraně zvířat před silničním provozem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pachový odpuzovač zvířat od silnic Hagopur 500ml

Popis:

Pachový koncentrát Hagopur k silnici obsahuje pachové látky, které odpuzují zvěř. Dávkuje se pomocí přiloženého aplikátoru do koulí vytvořených z pachové pěny Hagopur, která slouží jako zásobník pachu. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.

Použití odpuzovače zvířat Hagopur:

Nádoba obsahuje 500ml tekutiny, což vystačí na zhruba 200 dávek. Při doporučené aplikaci 5 metrů od sebe ve 2 řadách tedy jedno balení vystačí na vytvoření 500 metrů pachového plotu. Při aplikaci u silnice je dobré aplikovat pěnu a následně pachový koncentrát na stranu (stromů, svodidel, kůlů) odvrácenou od silnice.

  1. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  2. Chraňte před mrazem
  3. Lahev dobře protřepejte, aplikační trubičku dejte do vodorovné polohy.
  4. Stiskněte spoušť a aplikujte koncentrát do zaschlých koulí z pachové pěny
  5. Koule pachové pěny by měly být zhruba v úrovni pasu ve vzdálenosti 5 metrů od sebe.
  6. Do každé koule vstříkněte dávku o délce asi 2 vteřin.
  7. Výrobce uvádí že vydrží 4-6 měsíců, ale dle zkušeností je ideální aplikaci zopakovat již po 3 měsících, aby odpudivý účinek přetrval.

Balení:

500ml

Účinné látky:

2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol CAS 42822-86-6 1-<2,5%

Geraniol CAS 106-24-1 <0,5%

Obsahuje: propan

Skladování:

Chraňte před mrazem.
Při uskladnění láhev musí stát.
Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.
Skladovat a převážet vždy jen s vyčištěným a zajištěným aplikátorem.

Informace související s bezpečností:

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.Neužívat v uzavřených prostorách! Přípravek není určen pro průmyslové použití.
Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402.5.

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: