Mospilan 20SP 5x1,8g

Kód: 17443
113 Kč 93 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Postřik proti širokému spektru škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Funguje proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molicím a vlnatce krvavé.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mospilan 20 SP

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách. mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách. molic a mšic na okrasných rostlinách. Obsahuje účinnou látku acetamiprid, který působí systémově a translaminárně (proniká do listového pletiva a chrání obě strany listů a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny), jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách. Má rychlé počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití přípravku Mospilan 20 SP

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny od začátku výskytu. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

brambor- mandelinka bramborová 0,6 g/100 m2 /4-6 l vody (tj. 1,8 g / 12 – 18 l vody / 300 m2) (tj. 5 g / 33 – 50 l vody / 834 m2), ochranná lhůta je 7 dní, aplikujte od začátku výskytu larvální stadium L1 - L3, max. 1x
jabloň - obaleč jablečný 0,025 % (tj. 2,5 g/10 l vody) (tj 1,8 g / 7,2 l vody) (tj. 5 g / 20 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, aplikujte max. 1x
jádroviny - mšice, vlnatka krvavá 0,013 % (tj. 1,3 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 13,8 l vody) (tj. 5 g / 38,5 l vody), ochranná lhůta je 28 dní, aplikujte od začátku výskytu, max. 1x
okrasné rostliny - molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně 0,04 % (tj. 4 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 4,5 l vody) (tj. 5 g / 12,5 l vody), ochranná lhůta je 3 dny, aplikujte od začátku výskytu, max. 1x
okurka pouze ve skleníku - mšice 0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3 dny,  aplikujte od začátku výskytu, max. 2x
paprika pouze ve skleníku - mšice 0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3, aplikujte od začátku výskytu, max. 2x
rajče pouze ve skleníku - mšice 0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3 dhy, aplikujte od začátku výskytu, max. 2x

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tě-lesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí:Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg (20%)

Balení

5 x 1,8g přípravku v sáčcích, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti hmyzu, Mospilan
Značka insekticidu: Mospilan

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: