Postřik proti mšicím a sviluškám 10ml Koncentrát

Kód: 17090
Přírodní
Značka: AgroBio
64 Kč 53 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Rozpustný koncentrát INPORO PS na přírodní bázi proti mšicím, sviluškám a puklicím. Do interiéru i exteriéru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika postřiku INPORO PS proti mšicím a sviluškám 10ml

Insekticid na přírodní bázi proti mšicím, sviluškám, štítenkám a puklicím na zelenině, jabloních, jahodách, rybízu, maliníku, a na okrasných rostlinách.

Nejde o klasický chemický insekticid. Inporo PS obsahuje účinnou látku dokusát sodný a přírodní polysacharidy. Díky tomu lze tento postřik použít i na pokojové rostliny v interiéru. Slouží k podpoře zdravotního stavu rostlin. Přípravek na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce se dá postřik použít

 • ovocné dřeviny (jabloň) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
 • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice
 • zelenina mšice, svilušky, štítenky, puklice
 • okrasné rostliny - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Návod k použití

 • Aplikace se provádí postřikem.
 • Postřik venku provádějte brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl.
 • Aplikaci můžete provést i v interiéru (byty, kanceláře, aj.).
 • Aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky.
 • Před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše.

  jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte nebo při počátku výskytu škůdců
  rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte v době jen od rašení do fáze vývoje prvních květů
  zelenina - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců

  okrasné rostliny - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců

Dávkování

polní plodiny 4 ml 2 l vody/ 100 m2 (0,2%) - mšice, svilušky, puklice, štítenky
ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) 0,2 – 0,3 % (20 – 30 ml/10 l vody) od: rašení, vývoje pupenů, do: fáze vývoje prvních květů - mšice, svilušky, puklice, štítenky
ovocné dřeviny (jabloň) 0,2 – 0,3 % (20 – 30 ml/10 l vody) od: rašení, vývoje pupenů, do: vývoje květenství, fáze růžových poupat, od: fáze kvetení do: vývoje plodů (malé velikosti) -  mšice, svilušky, puklice, štítenky
zelenina 6 – 12 ml 6 l vody/100 m2 (0,1 – 0,2 %) - mšice, svilušky, puklice, štítenky
okrasné rostliny 12 – 18 ml 6 l vody/100 m2 (0,2 – 0,3 %) -  mšice, svilušky, puklice, štítenky

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

dokusát sodný 600 g/l (57,5 - 62,5 % hmot.)

Balení

10 ml přípravku, plastová lahvička s odměrkou v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností   

100px-GHS-pictogram-acid.svg

NEBEZPEČÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.


Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti mšicím
Záruka: 2 roky

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 25.4.2021
+ Výborné

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: