Pokud máte registraci vytvořenou ještě na starém e-shopu, pro první přihlášení si prosím nastavte nové heslo zde.

Jarní ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod 50ml

Kód: 17315
128 Kč 106 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
23.4.2021

Jarní postřik proti mšicím a sviluškám k ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod ve formě rozpustného koncentrátu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Jarní ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod Inporo

Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce se dá přípravek použít

  • ovocné dřeviny (jabloň) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Návod k použití přípravku Jarní ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod

  • aplikace postřikem brzy na jaře
  • jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte
  • rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů
  • bez zápachu
  • aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky
  • před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených vícek čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

dokusát sodný 600 g/l (57,5 - 62,5 % hmot.)

Balení

50 ml přípravku, plastová láhev v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností INPORO PS PROTI MŠICÍM A SVILUŠKÁM

 

100px-GHS-pictogram-acid.svg

NEBEZPEČÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti škůdcům
Rostlina: Jahody

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: