Karate se Zeon technologií 5CS 20ml

Kód: 17230
120 Kč 99 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Insekticid k hubení savého a žravého hmyzu: mšice, mandelinka bramborová, houbomilka česneková, molice, bělásek, svilušky, kněžice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS

Přípravek Karate se Zeon technologii 5 CS je pyrethroidní (syntetická chemická sloučenina podobná přírodním látkám pyrethrinům produkovaným květinami) nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu.

Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Karate Zeon lze s úspěchem použít na kněžice.

Insekticid Karate se vyznačuje rychlou likvidační účinností a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 – 25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.

Návod k použití přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Aplikujte max. 1 x za vegetaci

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

 • brambor - mšice 3 ml / 2-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní - zákaz vstupu 3 dny, mandelinka bramborová -1,5 ml / 3-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní - v době maxima líhnutí larev
 • hrách - listopasi 1 ml / 2-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 po vzejití, mšice 1 ml / 2-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní
 • jabloň - obaleč jablečný - 0,01 % (1 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní, max. 1x, podkopníčci - 0,01 % (1 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní - max. 1x
 • jádroviny, peckoviny - housenky 0,005 % (0,5 ml/10 l vody) před květem,  max. 1x
 • jahodník - květopas jahodníkový - 2 ml / 2-6 l vody /100 m2 před květem
 • mrkev,petržel, kopr vonný - makadlovka kmínová, obaleči - 2 ml 2-6 l vody /100 m2, semenné porosty, před květem 
 • okrasné rostliny do 50 cm - mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice - 0,03 % (3 ml/10 l vody), max. 1x
 • rajče (pouze skleník/foliovník) - molice skleníková - 0,025 % (2,5 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 7dní,  max. 1x, mandelinka bramborová  0,015 % (1,5 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 7 dní, v době maxima líhnutí larev
 • řepa krmná - mšice 1,5 ml / 2-6 l vody /100 m2
 • réva - obaleči - 0,015 % (1,5 ml/10 l vody), max. 1x
 • zelenina brukvovitá (kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové) - dřepčíci 0,02 % (2 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 14 dní, po výsadbě, max.1x, plodomorka zelná - 0,006 % (0,6 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 14 dní, max. 1x, housenky můr - 0,02 % (2 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, max.1x, bělásek zelný - 0,01 % (1 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, max. 1x

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana. Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, křeče, brnění apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.


Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Teplota skladování +5 až +30 °C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů

Složení přípravku

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %)

Balení

20 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
4
Avatar autora | 19.4.2022
+ účinnost, koncentrace, manipulace
- nenašel jsem

5
Avatar autora | 13.9.2021
+ rozumná prodejní cena

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: