Karate se Zeon technologií 5 CS 50ml

Kód: 17547
258 Kč 213 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Insekticid na savý a žravý hmyz: mandelinka bramborová, mšice, květopas, makadlovka, obaleč, třásněnka, kněžice, housenky, brouci a ploštice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS

Přípravek Karate se Zeon technologii 5 CS je pyrethroidní (syntetická chemická sloučenina podobná přírodním látkám pyrethrinům produkovaným květinami) nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu.

Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Lze použít na kněžice. Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae).

Vyznačuje se rychlou likvidační účinností a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou.

Lze použít proti škůdci česneku houbomilce česnekové (Suillia lurida).

repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 – 25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.

Návod k použití přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Aplikujte max. 1 x za vegetaci.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

 • brambor - mšice 3 ml / 2-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní - zákaz vstupu 3 dny, mandelinka bramborová -1,5 ml / 3-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní - v době maxima líhnutí larev
 • hrách - listopasi 1 ml / 2-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 po vzejití, mšice 1 ml / 2-6 l vody /100 m2 ochranná lhůta je 14 dní
 • jabloň - obaleč jablečný - 0,01 % (1 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní, max. 1x, podkopníčci - 0,01 % (1 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní - max. 1x
 • jádroviny, peckoviny -housenky 0,005 % (0,5 ml/10 l vody) před květem,  max. 1x
 • jahodník - květopas jahodníkový - 2 ml / 2-6 l vody /100 m2 před květem
 • mrkev,petržel, kopr vonný - makadlovka kmínová, obaleči - 2 ml 2-6 l vody /100 m2, semenné porosty, před květem 
 • okrasné rostliny do 50 cm - mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice - 0,03 % (3 ml/10 l vody), max. 1x
 • rajče (pouze skleník/foliovník) - molice skleníková - 0,025 % (2,5 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 7dní,  max. 1x, mandelinka bramborová  0,015 % (1,5 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 7 dní, v době maxima líhnutí larev
 • řepa krmná - mšice 1,5 ml / 2-6 l vody /100 m2
 • réva - obaleči - 0,015 % (1,5 ml/10 l vody), max. 1x
 • zelenina brukvovitá (kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové) - dřepčík 0,02 % (2 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 14 dní, po výsadbě, max.1x, plodomorka zelná - 0,006 % (0,6 ml/10 l vody) ochranná lhůta je 14 dní, max. 1x, housenky můr - 0,02 % (2 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, max.1x, bělásek zelný - 0,01 % (1 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, max. 1x

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana. Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, křeče, brnění apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.


Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Teplota skladování +5 až +30 °C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů

Složení přípravku

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %)

Balení

50 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

100px-GHS-pictogram-exclam.svgvarovani-toxicky-pro-ryby

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti mšicím
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
L Avatar autora nosatec lískový 27.2.2023 13:49
lze použít postřik proti nosatci lískovému?
Odpovědět
A Avatar autora nosatec lískový 27.2.2023 14:20
Dobrý den, ano použijte buď karate, nebo mospilan
L Avatar autora nosatec lískový 27.2.2023 13:49
lze použít postřik proti nosatci lískovému?
Odpovědět