Bofix: nejčastější dotazy o selektivním herbicidu

Bofix je velmi oblíbený selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v trávníku. Účinně likviduje pampelišky, sedmikrásky, jitrocel, jetel nebo řebříček. Bofix působí na vzrostlé plevele, nelikviduje semena plevelů. Pro travní porost je tento herbicid neškodný.

Postřik Bofix

Bofix má podobu mikronizované suspoemulze, která se ředí vodou. Jde o prášek s jemností v řádu mikronů, což zvyšuje rozpustnost a vstřebávání. Suspoemulze v sobě kombinuje dlouhodobou účinnost (suspenze) s rychlým účinkem (emulze).

Jak funguje Bofix

Přípravek BOFIX proniká do rostlin přes listy, na kterých ulpěl postřik. Účinné látky se rychle rozšiřují oběma směry do vzrostlých vrcholů rostliny a kořenů. Již za několik hodin po aplikaci začíná plevel hynout.

Bofix ředění

Bofix se ředí vodou v poměru 1:100. Správné dávkování je tedy 10 ml Bofixu na litr vody. Toto množství vystačí na ošetření 25 m2 trávníkové plochy. Pro starší trávníky lze koncentraci zvýšit až na 1:150. Ke stažení je k dispozici příbalový leták - návod k Bofixu.

Kdy aplikovat Bofix

Aplikace přípravku Bofix závisí na dosažené růstové fázi ošetřované plodiny nebo cíleného plevele. Požadovaná růstová fáze trávy je BBCH 14, tzn. 4 rozvinuté listy. Požadovaná růstová fáze plevelů:

  • BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy,
  • svízel přítula BBCH 11-14, tj. 1 až 4 přesleny rozvinuty
  • pcháč oset BBCH 30-31, tj. listová růžice až 10 % konečné velikosti.

Bofix a sečení

Bofix se aplikuje 2–14 dní před sečením trávníku. Delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů. Bofix se nesmí aplikovat v prvních 2 dnech po sečení trávníku.

Bofix a déšť

Pokud se Bofix aplikuje minimálně 2 hodiny před deštěm, potom není jeho účinek deštěm narušen. Když se tento časový odstup nepovede dodržet, postřik se splaví z listů travin a jeho účinek se snižuje.

Bofix opakování

Bofix je povoleno aplikovat pouze 1x ročně. Opakovaný postřik stejné travnaté plochy je možný až v další sezóně.

Bofix na nový trávník

Na nový trávník nelze Bofix použít, citlivou vzcházející trávu by zahubil. Postřik je možné aplikovat teprve od fáze vývinu 4. listu travin. Vhodnější je plochu odplevelit ještě před založením trávníku totálním herbicidem typu RoundUp. A před vlastním osevem substrát mechanicky vyčistit od zbytků rostlin, kořínků a oddenků. 

Složení Bofixu, účinná látka

Herbicid Bofix obsahuje tyto účinné látky: klopyralid 20 g/l, fluroxypyr 40 g/l, MCPA  200 g/l.

  • Selektivní herbicid Fluroxpyr je určený k hubení jednoletých a vytrvalých širokolistých (dvouděložných) plevelů, například jetele, kokošky pastuší tobolky, jitrocele, nebo pampelišky.
  • Klopyralid je selektivní herbicid používaný k hubení trvalých širokolistých plevelů a jetele. Klopyralid se z uhynulých rostlin neodbourává a v USA je v některých státech zakázán. V Evropě se však stále používá.
  • MCPA je silný selektivní herbicid vyvinutý v polovině minulého století. Funguje na bázi zrychlení růstu rostliny, čímž rostlinu zabije. Představuje vážné nebezpečí pro zdroje pitné vody.
  • Bofix obsahuje těžké kovy a nebezpečné prvky: kadmium, olovo, rtuť, chrom a arsen, v zákonem stanovených limitech.

Bofix, toxicita a škodlivost

Při práci s Bofixem jsou předepsané rukavice, ochranný oděv nebo pláštěnka a ochranné brýle. Přípravek dráždí kůži, takže je nutné zamezit, aby přišel do přímého kontaktu s pokožkou a zejména nesmí přijít do očí. Způsobuje vážné podráždění očí a na pokožce může vyvolat alergickou reakci. Nutnost chránit se platí nejen při postřiku, ale i při ředění přípravku.

Bofix je nebezpečný pro vodní zdroje a vysoce toxický pro vodní organismy. Použití Bofixu je zakázáno v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Při aplikaci nesmí dojít k zasažení vodních ploch.

Bofixem nesmí být zasaženy sousední porosty, jinak dojde k jejich poškození. Mimořádně citlivé na Bofix jsou réva vinná a chmel.

A pozor, nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení od Bofixu může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Bofix a rakovina

Výrobce Bofixu uvádí, že riziko, které produkt představuje pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Již toto tvrzení by mělo uživatele varovat, že jde o potenciálně nebezpečnou chemii. Bofix obsahuje naftalen, který u některých laboratorních zvířat vyvolal rakovinu. U lidí existují omezené důkazy o rakovině pracovníků pracujících na výrobě naftalenu.

Každopádně dle oficiálního bezpečnostního listu výrobce není směs klasifikována jako nebezpečná.

Bofix a pes, kočka

Stejně jako u člověka, i u psa či kočky může expozice Bofixu vyvolat podráždění kůže. Po aplikaci Bofixu je vhodné zamezit domácímu zvířeti ve vstupu na ošetřenou plochu alespoň po dobu několika dní, než se látka přesune (translokuje) do pletiv rostlin. Výrobce ochrannou lhůtu pro pohyb psů a koček v návodu neuvádí. Prvních několik hodin po aplikaci je nebezpečí nejvyšší, může dojít k přiotrávení psa při pozření trávy.

Bofix a děti

Pro pohyb dětí na trávníku ošetřeném Bofixem platí podobné jako pro pohyb psů a koček. V den aplikace Bofixu je nutné dětem zcela zabránit v kontaktu s trávníkem. Další dny je pohyb dětí po trávníku teoreticky možný, ale vzhledem k povaze přípravku (jedná se o jedy) jej po dobu několika dní nelze doporučit. Pokud na trávník chcete pustit batole, které by mohlo trávu strkat do úst, bude nejlepší se řídit selským rozumem a Bofix vůbec nepoužívat.

Bofix a ochranná lhůta

Ochranná lhůta pro zkrmování na zeleno je pro plodiny ošetřené Bofixem 28 dní. Jde o čas stanovený výrobcem, který s rezervou zaručí, že tráva je použitelná ke krmení. Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, se však zakazuje použít ke kompostováníRozumný chovatel by si měl pečlivě prostudovat bezpečnostní list k Bofixu, zvážit rizika a případně vyvodit vlastní logické závěry.

Bofix a kompost

Použití posečené trávy ošetřené Bofixem do kompostu se v internetových diskuzích občas doporučuje jako bezpečné po uplynutí ochranné lhůty. Je to nesmysl. Posečenou trávu ošetřenou Bofixem na kompost neodhazujte. Herbicid Klopyralid obsažený v Bofixu je charakteristický tím, že jeho rezidua se neodbourávají.

Již před dvaceti lety byly v USA zaznamenány případy, kdy kompost s reziduem Klopyralidu poškodil rajčata. Výrobce Bofixu společnost DowAgro proto dokonce v USA zrušila registraci Klopyralidu pro použití na domácích trávnících. V Evropě se Bofix s obsahem Klopyralidu prodává dál a výrobce pouze upozorňuje, že ošetřené plodiny se nesmí používat ke kompostování ani mulčování.

Bofix doba účinku

Účinek Bofixu je patrný již do několika hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek Bofixu na plevel.  

Bofix a spálený trávník

Pokud se vám náhodou podaří trávník Bofixem spálit, například nesprávným dávkováním, existují dvě možnosti jak jej dát do pořádku. Při menším poškození stačí trávu posekat, spálené místo provzdušnit a pročistit vertikutací, shrabat a dosít osivem určeným pro dosev.

Pokud je poškození větší, bude potřeba suchou trávu odstranit (například hraběmi), půdu na několik centimetrů prokypřit a "pocukrovat" novým substrátem a dosít osivem pro zakládání trávníku. Při každém osevu je pro vzejití nové trávy klíčová neustálá zálivka.

Bofix a sekání trávy, za jako dlouho sekat?

Bofix je vhodné aplikovat 2-14 dní před sečením trávníku. Při hubení vytrvalých plevelů je nutné dodržet delší časový úsek.  

Bofix teplota

Výrobce uvádí, že při teplotě nad 25 °C může dojít k poškození citlivých rostlin pouhými výpary Bofixu. Citlivé jsou zejména dvojděložné rostliny, například chmel a vinná réva.

Bofix proti kterým plevelům?

Bofix je účinný proti těmto plevelům: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset.

Bofix a stromy

Ochranná vzdálenost ošetřované plochy od ostatních necílových rostlin je 5 m, tato vzdálenost platí i pro stromy.

Jak Bofix skladovat

Výrobce doporučuje Bofix skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech, a ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Rvněž je nutné Bofix uchovávat mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota je do +30°C.

Bofix nebo Roundup

Rozdíl mezi přípravky je v tom, že Bofix je selektivní herbicid, který zahubí pouze cílené plevele, zatímco Roundup je totální herbicid, který zahubí všechny živé rostliny. Roundup se proto využívá k postřiku dlažeb nebo před zakládáním trávníku, Bofix již ve vzrostlém trávníku. Roundup je lepší nepoužívat ani v těsné blízkosti trávníku, protože se snadno roznese vzduchem a spálíte si tak nejen plevel v chodníku, ale i trávu.

Bofix nebo Travin?

Alternativnou k Bofixu je další selektivní herbicid Travin. Rozdíl je tom, že Travin je současně i hnojivem a trávníku dodává minerální složky.

Kde Bofix koupit online?

Bofix zakoupíte výhodně v balení 50 ml, 100 ml nebo 500 ml v našem e-shopu Pasti.cz.