Zdravá broskev plus Proti kadeřavosti a chloróze

Kód: 17681
135 Kč 112 Kč bez DPH
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
4.10.2022

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů. Pro jarní a podzimní postřik.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Zdravá broskev plus

Zdravá broskev plus je sada dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo):

  • Champion 50 WG: fungicidní měďnatý přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.
  • Harmonie Železo: kapalné listové hnojivo k prevenci nebo léčbě chlorózy listů. Toto žloutnutí listů je způsobeno nedostatečným přijmem železa rostlinou. 

Návod k použití

Broskvoň, Chlorózy - Preventivně nebo po výskytu příznaků nedostatku železa – až 3 postřiky každých 7-10 dnů

Broskvoň, Kadeřavost listů - Dávkování: 1. v době nalévání pupenů Champion 50 WG - 20 g / 5 l vody, 2. v době rašení Champion 50 WG - 20 g / 5 l.

  • 1. ošetření  -  ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)

  • 2. ošetření  -  ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)

  • 3.- 5. ošetření  - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Kdy provádět postřik?

  • Jarní ošetření přípravkem Champion WG se provádí v okamžiku, kdy počet hodin s teplotou alespoň 7°C dosáhne 100, počítáno od začátku daného roku.
  • Postřik Harmonie železo se provádí až po úplném odkvětu.

První pomoc při zasažení

Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte. Při pozření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte lékaře informovat o přípravku prostřednictvím štítku či bezpečnostního listu.

Skladování Zdravá broskev plus

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata.

Složení přípravku Zdravá broskev plus

Účinná látka: Champion 50 WG  - oxichlorid mědi 76,7%

Balení Zdravá broskev plus

2x20 g + 30 ml

Upozornění související s bezpečností

vystraha-rybavystraha-ziravinavystraha-vykricnik

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: