Champion 50 WG 2x40g

Kód: 17247
Novinka
Značka: AgroBio
121 Kč 100 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Fungicidní měďnatý přípravek proti kadeřavosti broskvoní, plísni na ovoci a zelenině a také k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin. Obsažená účinná látka hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • brambor (plíseň bramboová)
 • okurka (plíseň okurková)
 • cibule, česnek (plíseň cibulová)
 • broskvoň (kadeřavost listů)
 • jádroviny (korové nekrózy)
 • hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
 • slivoň (puchrovitost)
 • meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
 • fazol na lusky (antraknóza fazolu)

Dá se přípravek champion použít i proti rzi hrušňové?

Ano. Champion je sice registrovan na jádroviny proti plísni nekróze a spále, z praxe má však dobrou účinnost i na rzivost.

Jak jej použít?

 • postřikem podle dané choroby viz etiketa
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
 • po úplném odkvětu.

První pomoc při zasažení

První pomoc při vdechnutí : Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : Okamžitě začněte vyplachovat vodou (aspoň po dobu 15 minut) při doširoka otevřených očních víčkách. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte očního lékaře.
První pomoc při požití : Vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin,
nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránitpřed nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, (76,7 % hmot.), (500 g/kg mědi)

Balení

2 x 40 g v sáčku+ 1 ks odměrka

Upozornění související s bezpečností

vystraha-rybavystraha-ziravinavystraha-vykricnik

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal subjektu pro sběr nebezpečného nebo zvláštního odpadu v
souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: