Ratimor PLUS granule 150g Deratizační nástraha

Kód: 41612
84 Kč 69 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Deratizační nástraha v podobě granulí atraktivní pro hlodavce. Slouží k likvidaci myší, potkanů a krys uvnitř budov.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Ratimor PLUS granule 150g

Jed na hlodavce v podobě granulí. Díky velikosti a tvrdosti granulí a speciálních ochucovadel, je velice atraktivní pro hlodavce. Zároveň obsahuje hořkou látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Používá se na hubení potkanů, krys a myší ve vnitřních prostorách. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení, které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.

Návod k použití

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci. Staničky umístěte na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte všechny zdroje potravy hlodavců nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách případně v jejich bezprostřední blízkosti.
Dávkování:
Myš: až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
Je-li potřeba použití více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny min. 5 metrů, s vyjímkou snížení na 2 metry při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkan a krysa: až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
Je-li potřeba použití více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny min. 10 metrů, s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 5 až 7 dní v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.

První pomoc při zasažení

Obecné poznámky Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic perorálně. Uveďte pacienta do stabilizované polohy a zajistěte průchodnost dýchacích cest.
Po vdechnutí: Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Po styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Po styku s okem: Po zasažení okamžitě vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (min. 15 minut) Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Po požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

150g

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:
Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Během procesu nečistěte nástrahové stanice vodou. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem. Sypkou nástrahu je třeba vyndávat pomocí odměrky a používat metody, které minimalizují tvorbu prachu (např. mokré stírání). Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka. Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

Varování

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti hlodavcům, rodenticidy
Záruka: 2 roky

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
2x
4
1x
3
1x
2
0x
1
0x
3
J Avatar autora | 13.11.2022
Chutnaji velice,ale za jakou dobu to položí potkana zezral toho dost má se cíle k světu.
5
M Avatar autora | 21.10.2021
Tyto granule jim opravdu chutnají. Velmi dobře a rychle účinkují.
4
Avatar autora | 1.9.2021
+ zkušenosti moc nejsou, zatím jen proběhla ochutnávka :-)

5
Avatar autora | 18.7.2021
dobré

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: