Padlí zeleniny a okrasných rostlin STOP 10 ml

Kód: 18703
Novinka
Značka: Agro CS
138 Kč 114 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.7.2022

Účinný postřikový fungicid k ochraně zeleniny a okrasných rostlin před hobovými chorobami.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fungicidní přípravek ve formé vodorozpustného koncentrátu k ochraně zeleniny a okrasných rostlin před houbovými chorobami. Účinek přípravku je protektivní/ochranný – proto je třeba zasáhnout před nebo na počátku infekce.

Použití je vhodné pro:
okrasné rostliny (květem i listem) - padlí, rzi, skvrnitosti listů
zeleninu (okurka, paprika, rajče, cuketa, mrkev apod.) - hnédá skvrnitost, padlí, plíseň, čerň rajčat

Návod k použití přípravku

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením preventivně nebo při zjištění prvních příznaků; postřik opakovat v intervalu 8-12 dnů

Dávkování:
10 ml přípravku pro 4-12 l aplikační kapaliny (dle cílové plodiny) na 100  

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9 % hm.)

Balení

plastová lahvička s obsahem 10 ml přípravku + odměrka, baleno v kartonové krabičce

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

VAROVÁNÍ

Název nebezpečné látky/ názvy nebezpečných látek uvedených na štítku/ účinné látky: azoxystrobin (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti:
EUH401 „Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí“.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Avatar autora Bezpečnost 8.6.2022 20:06
Je tento postřik bezpečný pro domácí zvířata - psy? Děkuji za odpověd´.
Odpovědět
A Avatar autora Bezpečnost 27.6.2022 19:51
Dobrý den, ano, psa můžete na zahradu klidně pouštět.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Agro CS je výrobce a dovozce přípravků na ochranu a výživu rostlin.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení