Americké padlí STOP 10 ml

Kód: 18371
105 Kč 87 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.8.2022

Účinný postřikový fungicid k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí. Pro přípravu až 20 litrů aplikační kapaliny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Fungicidní přípravek ve formé vodorozpustného koncentrátu k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí.preventivní (chrání rostlinu před napadením) i kurativní (léčívý po infekci) účinek..

Přípravek lze použít řípravek také proti padlí i na jiných rostlinách (např. jádroviny, okurky, rajčata, jahodník, papriky, cukety apod.)

Návod k použití přípravku

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením 2x po odkvětu v intervalu 7 dní.

Dávkování:
na americké padlí 10 ml přípravku pro 20 l aplikační kapaliny (cca 1/4 l aplikační kapaliny/ 1 keř),  ochranná lhůta je 20 dní 

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu že je postižený při vědomí a nemá li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu přípravku popř. obal nebo bezpečnostní list.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: penkonazol 100 g/l (10,2 % hm.)

Balení

plastová lahvička s obsahem 10 ml přípravku + odměrka, baleno v kartonové krabičce

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+ P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Agro CS je výrobce a dovozce přípravků na ochranu a výživu rostlin.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení