Kumulus WG proti padlí 2x15g

Kód: 17313
52 Kč 43 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Kumulus WG proti padlí je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku PROTI padlí Kumulus WG

PROTI padlí Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Návod k použití přípravku PROTI padlí Kumulus WG

Aplikace se provádí postřikem nebo rosením. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Příprava postřikové kapaliny proti padlí: Odměřené množství sirného postřiku vsypte do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

jabloň - padlí jabloňové 0,45-1 % (45-100 g/10 l vody) (15 g/1,5-3,3 l vody) - do počátku skanutí
broskvoň - padlí broskvoňové - 0,3-0,5 % (30-50 g/10 l vody) (15 g/3-5 l vody) - do počátku skanutí
okurky - padlí 0,4 % (20 g/5 l vody / 100 m² ) (15 g/3,75 l vody / 75 m² )
zelenina tykvovitá - padlí 0,6 % (30 g/5 l vody / 100 m² ) (15 g/2,5 l vody / 50 m² )
rajče - padlí rajčatové 20-30 g/10 l vody / 100 m²  (15 g/5 l vody / 100 m² )
mrkev, petržel -padlí miříkovitých - 15 g/5 l vody / 100 m² 
réva - padlí révové 0,3 % (30 g/10 l vody) (15 g/5 l vody) - do počátku skanutí
réva - vlnovník révový, hálčivec révový1,5-2 % (150-200 g/10 l vody) (15 g/0,75-1 l vody) do počátku skanutí
okrasné rostliny - padlí 0,3-0,5 % (30-50 g/10 l vody) (15 g/3-5 l vody) do počátku skanutí
jahodník - padlí jahodníkové (0,3-0,4 %) (15-20 g/5 l vody / 100 m2) (15 g/3,75-5 l vody / 75-100 m² )
dub - padlí dubové 0,3-0,4 % (30-40 g/10 l vody) (15 g/3,75-5 l vody) - sazenice až mladé rostliny do počátku - skanutí
ječmen, žito - padlí travní 30 g/5 l vody / 100 m²  (15 g/2,5 l vody / 50 m2) - na začátku infekce
pšenice - padlí, braničnatky 30 g/5 l vody / 100 m²  (15 g/2,5 l vody / 50 m² ) - na začátku infekce
cukrovka - padlí řepné 60 g/1-4 l vody / 100 m²  (15 g/0,25-1 l vody / 25 m² )
 

Plodina, oblast použití - způsob aplikace - max. počet aplikací v plodině - interval mezi aplikacemi:

jabloň, broskvoň, okrasné rostliny - postřik, rosení - max. 6x /rok - 5-10 dnů
réva (hálčivec révový,vlnovník révový) - postřik, rosení - max. 1x /rok
réva (padlí révové)- postřik, rosení - max. 8x /rok - 5-10 dnů
rajče - postřik - max. 6x - 5-10 dnů
mrkev, petržel, zelenina tykvovitá - postřik - max. 6x - 5-10 dnů
okurka - postřik - max. 4x - 7-10 dnů
jahodník- postřik - max. 6x /rok - 5-10 dnů
pšenice, ječmen, žito - postřik - max. 2x - 5-7 dnů
cukrovka - postřik - max. 4x - 7-14 dnů
dub - postřik, rosení - max. 3x /rok - 10-14 dnů

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušte expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Teplota skladování +5 až +30 °C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů

Složení přípravku

Účinná látka: síra 800 g/kg (80%)

Balení

2 x 15 g v sáčcích v kartonové krabičce

doba použitelnosti

3 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv před dalším použitím vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Při ošetřování okrasných rostlin nebo dubů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu/městskému úřadu);
- vlastník pozemku nebo osoba provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: "chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů" s doplněním časových termínů;
- po dobu 2 dní po ošetření zamezit (popř. omezit) vstupu osob a pohybu zvířat na ošetřené ploše."

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečností list.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: