Atak fumigator 20 g

Kód: 17084
525 Kč 434 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
9.8.2021

Vodou aktivovaná dýmovnice používaná k úplnému vyhubení obtížného hmyzu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Atak fumigator 20g

Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ ATAK FUMIGATOR

Atak fumigator umožňuje zcela vyhubit obtížný hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod.

Charakteristika přípravku Atak fumigator 20g

Jednoduché a bezpečné použití, přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost, rychlý účinek a vysokou účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny.

Kde Atak fumigator použít:

Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci…), Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni, …), Prachoví roztoči
Atak fumigator lze rovněž použít například na  vosí hnízda, lezoucí a látající hmyz, roztoče, ...

Aplikace

Odstraňte červenou hliníkovou fólii z plastové misky.

Vyjměte z misky dýmovnici, kterou je potřeba také vybalit z hliníkové fólie.

Plastovou misku naplňte vodou po vyznačenou rysku - asi 1cm (nedávejte více vody než je vyznačeno

Dýmovnici umístěte do misky červenou stranou nahoru a opusťte místnost. (otvory v dýmovnici nijak nepropichujte)

Dávkování

Při použití na lezoucí hmyz je jeden fumigator maximálně na 110m³   což je při běžné výšce stropu asi 45
Při použití na létající hmyz jeden fumigator maximálně ne250m³  což je při běžné výšce stropu asi 110

Skladování

Výrobek skladujte na suchých místech, mimo dosah dětí odděleně od potravin.

Životnost

2 roky od data výroby

Balení

20g dýmovnice zabalená v hliníkové fólii. Včetně plastové misky na vodu.

Účinná složka

Olej z Pongamia pinnata 868,5 g/litr 93,5 hm.%

Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ

Označení rizik
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý přípravek seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz


Tento produkt někdy zákazníci hledají také jako Dobol Fumigator.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
3x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
A Avatar autora | 7.1.2021
Funguje jak má, breberky chcípají
5
A Avatar autora | 7.1.2021
rychle a jednoduše zabil všechny brouky
5
A Avatar autora | 7.1.2021
zabralo to
4
A Avatar autora | 7.1.2021
Atak funguje