Signum proti moniliové spále 2x15g

Kód: 17319
196 Kč 162 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023
Fungicidní přípravek proti moniliové spále meruněk, višní a plísni šedé u jahodníku. Obsažené účinné látky vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku PROTI moniliové spále Signum 2x15g

Jedná se o postřikový fungicidní přípravek k ochraně meruněk a višní proti moniliové spále a jahodníku proti plísni šedé. Obsahuje dvě účinné látky boskalid a pyraklostrobin. Boskalid působí na dýchací procesy citlivých organismů. Účinná látka pyraklostrobin zabraňuje přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci (vznik nových spor) a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Návod k použití přípravku PROTI moniliové spále Signum 2x15g

Aplikace se provádí postřikem nebo rosením. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Odměřené množství přípravku vsypte míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • MERUŇKA, VIŠEŇ - moniliová spála 0,075 % (15 g / 20 l vody) max. počet aplikací v plodině: 3x, ošetřujeme na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod13 °C, tak ošetření zopakujeme při dokvétání.
  • JAHODNÍK - plíseň šedá 0,18 % (15 g / 8,4 l vody) ochranná lhůta je 7 dní, max. počet aplikací v plodině: 2x, ošetřujeme v první polovině kvetení, v případě potřeby aplikaci za týden od prvního ošetření zopakujeme.
     

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na senzorické vlastnosti ošetřených jahod.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace z etikety, štítku nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách 0 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: boskalid 267 g/kg (26,7 % hmot.), pyraklostrobin 67 g/kg (6,7 % hmot.)

Balení

2 x 15 g v sáčku v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Opětovný vstup na ošetřený pozemek nebo do skleníku je možný až po zaschnutí. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. K ochraně rukou použijte gumové nebo plastové rukavice, k ochraně těla ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnk, dodatečnou ochranu nohou (gumové nebo plastové holinky).

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: