Belanty 100 ml

Kód: 17736
Novinka
Značka: AgroBio
152 Kč 126 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě peckovin, padlí révy, strupovitosti a padlí jádrovin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Postřikový fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.

Návod k použití

Aplikujte postřikem na rosltiny. postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování:
jabloň, hrušeň - strupovitost, padlí, stemfyliová, skvrnitost hrušně - 0,2 % (2 ml / 1 l vody) OL 28
třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka -
moniliová spála, moniliová hniloba -  0,18 % (1,8 ml / 1 l vody) OL 3
réva -
padlí révy, černá hniloba révy - 0,2 % (2 ml / 1 l vody) OL 21
brambor -
alternáriová skvrnitost - 12,5 ml / 100 m2 / 4 l vody OL 3

Na jaké rostliny je přípravek registrován

  • meruňka (moniliové spála a moniliová hniloba)
  • broskvoň (moniliové spála a moniliová hniloba)
  • višeň (moniliové spála a moniliová hniloba)
  • třešeň (moniliové spála a moniliová hniloba)
  • slivoň (moniliové spála a moniliová hniloba)
  • jabloň (strupovitost a padlí)
  • hrušeň (strupovitost, padlí a stemfyliová skvrnitost hrušně)
  • réva vinná (padlí a černá hniloba révy)
  • brambor (alternáriová skvrnitost)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
Při nadýchání: Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Důkladně omyjte mýdlem a vodou.
Při kontaktu s očima: Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 40 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení

účinná látka : mefentriflukonazol 75 g/l (7,12 % hmot.)
mefentriflukonazol; reakční směs 5-chloro-2-methyl-4-iso-thiazolin-3-on a 2-methyl-2Hisothiazol-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; polymer s CAS 1887149-14-5

Doba použitelnosti

Minimálně 2 roky od data výroby.

Balení

100 ml přípravku v plastové lahvičce + s odměrkou
baleno v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

vystraha-rybavystraha-vykricnik

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: