PACHOLEK - Stop krtkům

Kód: 28430
Vyrobeno v ČR
Značka: Ekoplant
555 Kč 459 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Pachový koncentrát Pacholek proti krtkům obsahuje pachovou látku, která účinně odpuzuje krtky, hryzce a hraboše po dobu až 4 týdnů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika pachového ohradníku Pacholek proti krtkům

  • Tento přípravek je účinnou ochranou před výskytem krtků, na zahradách, loukách, v parcích a dalších plochách.
  • Účinně funguje i proti hrabošům a hryzcům, které odpuzuje stejná účinná látka jako krtky. 
  • Koncentrát funguje díky specifickému složení několika pachů, které je pro tyto škůdce silně odpuzující.
  • V místě aplikace pachové látky tak snadno předejdeme jejich nežádoucímu výskytu.
  • Přípravek je účinný po dobu až 4 týdnů, v závislosti na počasí.

Návod k použití Pachový ohradník Pacholek proti krtkům

  1. Během aplikace tohoto koncentrátu používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.
  2. Přípravek aplikujte stisknutím postřikovače s trubičkou po dobu 2 vteřin na chomáček dřevité vlny PACHOLEK - Aplikační svitek z dřevité vlny (lze použít i kus látky nebo buničiny).
  3. Odstraňte krtinec a chomáček s aplikovanou látkou vložte do otvoru (chodbičky).
  4. Přípravek je účinný po dobu až 4 týdnů, v závislosti na počasí.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic. První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace zachránce.

V případě nadýchání: Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko.
Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

V případě zasažení kůže: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže
Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody (30 – 32°C) po dobu 10-30 minut; Nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci
Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva Poškozeného přikryjte, aby neprochladl Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

V případě požití: Nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list.
Kapalina: Může vyvolat podráždění zažívacího traktu provázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem. Je nebezpečí závažného poškození plic při aspiraci zvratků. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo tento bezpečnostní list. Může vyvolat útlum centrální nervové soustavy.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. Místně může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. Místně může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení)

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se jen v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně.

Skladování přípravku Pacholek Stop krtkům

Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5°C do + 25°C. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla, vyvarovat se nahromadění statické elektřiny. Nekouřit. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobky jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50 °C.

Složení

Účinná látka: Levandulový olej 0,2 g/100g
kyselina isovalerová, Uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, < 2 % aromátů

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

250ml ve spreji s aplikátorem

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/ páry/aerosoly. Zajistěte účinné větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezp. látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření. Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. Pracujte v souladu s návodem k použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová, Uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, < 2 % aromátů

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: