LIKVIDACE dřevin Garlon New 25 ml

Kód: 17260
74 Kč 61 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Selektivní herbicid k hubení nežádoucích dřevin a odolných plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Garlon je selektivní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti (obrůstání pařezů novými výhonky).

Obsahuje dvě látky - fluroxypyr a triklopyr, které pronikají do rostliny přes listy, lodyhu i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků, je-li aplikováno na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseku stromů.

Účinná látka triklopyr je rychle transportována do vrcholu rostliny a ke kořenům. Účinek prostředku na rostliny je patrný již několik hodin po aplikaci.

Garlon neničí jednoděložné rostliny (trávy) a nepoškozuje hasivku orličí.
Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí), modřín.

Návod k použití Garlonu

Přípravek Garlon se aplikuje lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikem, optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Zároveň výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší než 1 m, jinak se se musí posekat a ošetřit později.

Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Garlon New je registrován pro louky a pastivny, trávníky, zemědělskou půdu dočasně neobdělávanou, ornou půdu, smrky, jedle a pařezy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.Mezi citlivé rostliny patří réva vinná a chmel.

Dávkování:
Pařez, potlačení pařezové výmladnosti - nátěr - 300 ml / 1 l vody
Louky a pastviny, nežádoucí dřeviny, trávník, dvouděložné plevele -  20-30 ml / 1 l vody

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte muv informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte..
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte
prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem

Složení

Účinná látka: triklopyr 60 g/l (8,2 % hmot.), fluroxypyr 20 g/l (2,9 % hmot.)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Balení

25 ml přípravku v plastové lahvi

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Vstup do ošetřených prostor je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy a postřiky na plevel, Garlon
Záruka: 2 roky
Značka herbicidu: Garlon

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: