FLORIA mech stop - proti mechu v trávníku 500g

Kód: 18348
145 Kč 120 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Speciální hnojivo určené k omezení výskytu nežádoucího mechu v trávníku. Pro všechny typy trávníku. Ošetří 125m² plochy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

FLORIA MECH-STOP je velmi účinný přípravek pro likvidaci mechu v trávníku. Po použití přípravku dochází k zaschnutí mechu v trávníku. Poté lze mech z trávníku snadno odstranit.

Hlavní zásluhu na vymizení mechu z trávníku má vysoký obsah železa (27 %). Použití je vhodné ve všech typech trávníků. Používá se nejčastěji brzy na jaře a na podzim, kdy se mechy v trávníku hojně vyskytují. Jedinečné složení hnojiva a jeho prášková podoba umožní bezproblémovou, rovnoměrnou aplikaci.

JAK PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ ?

Složky obsažené v mechstopu vysuší mech a ten uhyne.

VÝHODY FLORIA MECH-STOPU

  • Floria Mech-stop má v odstraňování mechu vynikající účinnost.
  • Praktické malé balení 500g na 125m².
  • Travní porost není ovlivněn, přípravek likviduje pouze mech.
  • Podporuje růst trav a zajistí svěží zelenou barvu travnatého porostu.
  • Odstraňuje chlorózu (žloutnutí) trávníku.

JAK SE FLORIA MECH-STOP APLIKUJE ?

Přípravek se aplikuje rovnoměrně na povrch trávníku v množství 4g na 1m². Přípravek se používá na jaře. V průběhu léta a podzimu můžete jako prevenci proti opětovné tvorbě mechu na trávník aplikovat dusíkaté vápno, které snižuje kyselost půdy.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Minimálně 24 měsíců.

BALENÍ:

500g v plastovém kbelíku vystačí na 125m².


100px-GHS-pictogram-exclam.svg

Nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal do schváleného odpadového zařízení.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy a postřiky na plevel, Hnojiva proti mechu
Typ hnojiva: Proti mechu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Agro CS je výrobce a dovozce přípravků na ochranu a výživu rostlin.