ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50ml

Kód: 17081
269 Kč 222 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Postřik určený k plošnému hubení klíšťat a komárů v zahradách

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sada na hubení klíšťat a komárů 100m²

Sada je vhodná pro plošné aplikace na zahradu. Postřik proti klíšťatům a komárům je vhodné aplikovat hlavně na trávníky zastíněné stromy a keři, kde se klíšťata nejraději a nejčastěji vyskytují.

Pro komplexní ochranu proti klíšťatům je důležité provést tento plošný postřik 2x rok. První na jaře, tj. od dubna do půlky června v době největšího výskytu klíšťat (1. generace klíšťat) a druhou na podzim, tj. v září (2. generace klíšťat).

Přípravek účinkuje kontaktně a požerově na klíšťata a komáry, a současně také vykazuje silný repelentní účinek (na škodlivý i užitečný hmyz) s prodlouženou dobou účinku.

Sada obsahuje insekticidní přípravek pro ředění vodou k postřiku a adjuvant (pomocný přípravek neobsahující pesticidy). Ten vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film umožňující, aby se biologicky aktivní látka (obsažená v insekticidním přípravku) udržovala na ošetřených plochách po delší dobu.

Oba přípravky se dávkují v poměru 10 ml insekticidního přípravku + 10 ml adjuvantu na 1 litr vody. Tato dávka je určená na 20 m2 plochy.

Proti klíšťatům je vhodné aplikovat hrubší postřik – pro lepší pokryvnost insekticidu. Plocha se prochází při ošetření ideálně dvakrát, a to ve směrech na sebe kolmých.

Upozornění související s bezpečností

Při práci s přípravkem dbejte všech doporučení a zásad uvedených na etiketě a bezpečnostním listu přípravku ATAK sada proti klíšťatům a komárům. Při aplikaci
postřiku, chraňte svůj zrak i kůži ochrannými pomůckami a oděvem. Nezapomeňte dbát zásad osobní hygieny.

Při práci s přípravky ze sady proti klíšťatům a komárům je nutné zamezit kontaminaci půdy a povrchových i podzemních vod. Při kontaminaci půdy postupujte podle následujících instrukcí:

V případě menšího množství stačí kontaminovaný povrch odebrat.
Větší množství nejprve zasypejte látkou s dobrými absorpčními vlastnostmi jako je písek či piliny. Tu poté odeberte a uchovejte v uzavřených a označených obalech a zlikvidujte podle předpisů.

Prázdné obaly likvidujte jako jiné druhotné suroviny. Nepoužívejte na území lázní, zón národních parků, rezervací apod. Postřik ATAK škodí včelám.

 

VAROVÁNÍ

Označení rizik
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: