Agil 100EC - 90ml

Kód: 17213
312 Kč 258 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Selektivní herbicid slouží jako postřik na plevel v jahodách, cibuli, mrkvi, bramborách a dalších plodinách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Agil 100 EC 90ml

Postřik na plevel AGIL100 EC působí selektivně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin. Je určený k postemergentnímu (určené k použití v době kdy, hospodářská plodina již vzklíčila nebo je vysázena) hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách. Aplikuje se na vzešlé plevele po vzejití plodin.

Návod k použití přípravku Agil 100 EC 90ml

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace.

Dávkování:
> cibule, brambor, hrách, jahodník, mrkev, paprika, rajče, zelí, slunečnice, svazenka vratičolistá, peluška (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 / ochranná lhůta 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> cibule, brambor, hrách, jahodník, mrkev, paprika, rajče, zelí, slunečnice, svazenka vratičolistá, peluška (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 / ochranná lhůta 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 / ochranná lhůta 21 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 / ochranná lhůta 21 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Agil 100 EC se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování, tj. pýr plazivý při výšce cca 15 - 25 cm, čirok halepský cca 30 - 40 cm. Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3 - 4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních a následuje úplné hynutí celých rostlin během 10 - 20 dnů.

Dávkování:
> petržel kořenová (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / ochranná lhůta 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> petržel kořenová (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / ochranná lhůta 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)

Následné a náhradní plodiny:
Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení.

Poznámka: Přípravek Agil 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podrážděníkůže nebo podezření na alergickou reakci, bolesti hlavy; nevolnost apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nikdy nevyvolávejte zvracení.

Skladování Agil 100 EC 90ml

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 ºC až +35 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním světlem a sálavým teplem.

Složení přípravku Agil 100 EC 90ml

Účinná látka: propachizafop 100 g/l (9-11 %)

Balení acrobat Agil 100 EC 90ml

90 ml, PET láhev se šroubovacím uzávěrem

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: