bioATAK Křemenitý prášek ve spreji 500ml

Kód: 17214
Přírodní
Značka: AgroBio
489 Kč 404 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Přírodní biocid pro bezpečné (mechanické) hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů. Obsahuje přírodní suroviny, je možné jej aplikovat do místností s lidmi a zvířaty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípavek bioATAK Křemenitý prášek ve spreji známý také jako křemelina je přírodní insekticid. Je vyroben z fosilizovaného planktonu. Přípravek působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který následně hyne v důsledku dehydratace. Škůdce, který bude v kontaktu s práškem, do několika hodin uhyne.

Křemenitý prášek bioATAK je účinný proti mravencům, čmelíku kuřímu, štěnicím, blechám a dalšímu lezoucímu hmyzu (rybenky domácí, stínky obecné), klíště obecné, různé druhy roztočů, červotoč tabákový, potemník moučný, pilous rýžový a další, jako například rušník).

Přípravek má okamžitý biocidní efekt, je bez zápachu, může se použít i v obsazených stájích, kurnících, bytech, autech a v jiných vnitřních prostorách. Hubení
škůdců probíhá pouze mechanickým způsobem (bez chemie). Není třeba dodržovat čekací dobu.

Po úspěšném vyhubení hmyzu může být křemenitý prach ponechán na ošetřovaných plochách. Tím se dlouhodobě zabrání novému napadení.

Návod k použití

Zakryjte všechny oblasti, které by neměly být ošetřovány jako krmítka, pitné žlaby atd. Před použitím nádobu důkladně protřepte.

Poté aplikujte přípravek ze vzdálenosti 30 cm na napadená místa v bytech, kancelářích (sedačky, koberce, postele, židle, podlahu aj.), v autech na sedačky, v kurnících (bidla, hnízda aj.), v chlévech, garážích nebo sklepech na plochy, do mezer, na cestičky a na jiná místa, kde se mravenci, štěnice, blechy, čmelíci a další roztoči nebo další lezoucí hmyz shromažďuje.

Při aplikaci na savé materiály (sedačky, koberce, aj.) aplikovaný prášek vysajte zhruba za 2-5 dní po aplikaci. V případě potřeby znovu aplikujte a zopakujte celý postup.

Na tmavých površích může postřik způsobit jemnou prachovou vrstvu, kterou vysátím nebo umytím povrchu odstraníte, ale dojde ke zrušení účinku spreje.

Přípravek spolehlivě působí také při vysoké vlhkosti vzduchu. Např. při venkovním použití po dešťových srážkách se přípravek rozpustí, nicméně po jeho dalším uschnutí se opětovně vytvoří malé krystalky přípravku. Přípravek tak opět účinkuje stejným způsobem, tj. neztrácí po dešti účinek

Během aplikace mohou být v prostoru lidé, zvířata. Není potřeba větrat, přípravek je bez zápachu.

První pomoc při zasažení

V případě vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledejte lékaře.
Při styku s pokožkou umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. Obecně přípravek není dráždivý pro pokožku.
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě požití vymyjte ústa velkém množstvím vody a vypijte velké množství vody.
V případě potíží vyhledejte lékaře.

Skladování přípravku

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při teplotě 15-35 ° C, max. 50 ° C

Složení

72,5 g/kg oxid křemičitý amorfní

Balení

500 ml

Upozornění související s bezpečností

vystraha-vykricnikvystraha-horlave

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Zvláštní značení u speciálních směsí:
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
T Avatar autora Koberec 7.9.2021 08:14
Dobrý den, může kočka pobivat v prostorech po vystrikani místnosti s kobercem? Děkuji
Odpovědět