Talent 50ml

Kód: 17257
268 Kč 221 Kč bez DPH
Prodej ukončen
Položka byla vyprodána…
Fungicidní přípravek proti strupovitosti, padlí, rzi a skvrnitosti listů. K ochraně jabloní, hrušní, révy vinné, jahodníku, a okrasných rostlin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Talent 50ml

Talent je fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě, který obsahuje účinnou látku myklobutanil. Přípravek vykazuje ochranný a léčivý účinek a částečně také účinkuje i jako lokálně systémový fungicid, což znamená, že proniká do povrchových pletiv rostlin, kde se dostává do styku s patogenem a ničí ho. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku. Mechanismem účinku je snížení aktivity biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje Talent i na mycelium (podhoubí) některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.

Návod k použití přípravku Talent 50ml

Aplikuje se postřikem nebo rosením. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). Odměřené množství přípravku vsypte míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Použití a dávkování:
Jabloň, hrušeň: padlí, strupovitost: 0,045 % (4,5 ml / 10 l vody). ochranná lhůta je 14 dní, k dávkování do počátku skanutí, 3x za rok,
Jahodník: padlí 5 ml / 3-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, určeno na venkovní prostory, 2x za rok
Réva: padlí 0,018 % (1,8 ml / 10 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, k dávkování do počátku skanutí, 2x za rok
okrasné rostliny: padlí, skvrnitosti listů, rzi 0,04 % (4 ml / 10 l vody), 4 ml / 5-8 l vody/100 m2, k dávkování do počátku skanutí, určeno na venkovní prostory, 3x za rok
Interval mezi aplikacemi je 10 dní.

U jahodníku a plošně ošetřovaných okrasných rostlin je dávka stanovena pro plošné použití, pokud ošetřujeme nezapojený porost v širším sponu, je třeba dávku přizpůsobit skutečně ošetřené ploše. Před ošetřením ověřte citlivost okrasných rostlin na menším počtu rostlin.

Aplikační poznámky:
Jabloně a hrušně se fungicidem TALENT ošetřují proti strupovitosti podle signalizace nebo při ohrožení. TALENT působí jak preventivně, tak i kurativně, do 72 hodin po dosažení podmínek pro vznik infekce. Intervaly mezi ošetřeními jsou podle intenzity růstu a průběhu počasí mezi 10 dny. Proti padlí jabloňovému se ošetřuje ve fázi zelené poupě (10 dnů před květem), ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 10 dní do července.
Réva se proti padlí ošetřuje od fáze 5 - 6 listů do počátku zaměkání bobulí v intervalu 10 dní. Po odkvětu se doporučuje použití přípravků ze skupiny strobilurinů k zajištění dlouhodobé preventivní účinnosti. Pro poslední aplikaci proti padlí se doporučuje opět TALENT, který omezuje tvorbu kleistoceií a tím zdrojů primární infekce pro příští sezónu.
V jahodníku proti padlí ošetřujeme při nebezpečí infekce, respektive při zjištění prvních příznaků. První aplikace v době počátku květu, další 2. aplikace (povoleny pouze dvě aplikace za rok). po sklizni, respektive po obnově listové plochy, po jejím předchozím mechanickém odstranění po sklizni.
Okrasné rostliny – při následné práci v záhonech ošetřených okrasných rostlin použít pracovní oděv (dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy) a rukavice. V okrasných rostlinách ošetřujeme při ohrožení, nejpozději na počátku napadení. Nižší dávka je určena pro ošetření rostlin do výšky 125 cm. Doporučená koncentrace aplikační kapaliny je 0,05 % (5 ml /10 l vody). Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při přetrvávajícím kožním dráždění) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224
919 293 nebo 224 915 402

Skladování Talent 50ml

Přípravek se skladuje v neporušených originálních obalech v suchých, chladných místnostech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě + 5 až + 30 °C. Chraňte před vlhkem, vyloučení mrazu a slunečním svitem.

Složení přípravku Talent 50ml

Účinná látka: myklobutanil 200 g/l (19,4% hmot.)

Balení Talent 50ml

50 ml přípravku v plastové lahvičce s odměrkou v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Doplňkové informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: