Prodejna a výdejna e-shopu nyní na nové adrese: Tomkova 60/29, 779 00 Olomouc

Sulka Extra 500ml

Kód: 17450
141 Kč 117 Kč bez DPH
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
13.5.2021
Minerální anorganické půdní hnojivo pro dodání živin významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Sulka extra 500ml

Anorganické půdní hnojivo pro doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě, která je dobře asimilovatelná rostlinami (část v rychle působící a část v pozvolně působící formě). Je vysoce efektivním zdrojem síry v polysulfidické formě, která se v půdě pozvolně oxiduje na elementární a na rostliny rychle působící síranovou formu. Je zdrojem draslíku (v bezchloridové a vodorozpustné formě), který je rostlinami velmi dobře přijímán. Obsahuje dusík v rychle působící močovinové formě a neobsahuje dusičnanový (nitrátový) dusík. Obsahuje vápník ve vodorozpustné formě jako sekundární živinu, který v rostlinách reguluje látkovou přeměnu, a je jednou z hlavních složek potřebných na tvorbu mechanismů, tzv.indukované rezistence rostlin. Zároveň snižuje kyselost půdy. Pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny. Je ideální pro česnek, cibuloviny, brambory, košťáloviny, olejniny a pro základní hnojení půdy.

Návod k použití

Doporučené dávkování pro hnojení:
Základní hnojení půdy: Aplikuje se v době vegetačního klidu zálivkou v dávce 50-150 ml / 30 L vody / 10 m2, v závislosti na náročnost ošetřených rostlin na přihnojování sírou a draslíkem.
Košťáloviny a cibuloviny: je vhodné přihnojovat dávkou 100-120 ml / 30 L vody / 10 m2
Brambory: Přihnojení v dávce 50-60 ml / 30 L vody / 10 m2
Olejniny: Přihnojení v dávce 80-130 / 30 L vody / 10 m2
Česnek: Hnojení sadby máčením před výsadbou v dávce 100 ml / 2,5 L vody po dobu 6-12 hodin,

Hlavním účelem Sulky Extra je dodání obsažených živin rostlinám a při tomto použití je jako vedlejší efekt vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry pozorováno omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. háďatko zhoubné na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou).

Aplikační podmínky:
Optimální teplota v době aplikace je 10 – 20 °C, ideální je bezvětří. Nedoporučuje se použití formou foliární aplikace, může způsobovat nekrózy - popáleniny, hlavně na mladých listech. SULKA se nesmí míchat s jinými přípravky ani s listovými hnojivy.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: zaezte kontakt s oraganismem. V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře, zabraňte kontaktu se směsí. Vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte a ošetřete reparačním krémem.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (500 - 800 ml) vody.
Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních obalech při teplotě +5 až +30 °C, v suchých, hygienicky čistých, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, desinfekčních prostředků, hnojiv, hořlavin a léků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením.

Složení

Nebezpečné látky: polysulfid draselný, CAS 37199-66-9, polysulfid vápenatý, CAS 1344-81-6
Obsah:
Celkový dusík jako N v % 3,0
Močovinový dusík jako N % 3,0
Celkový draslík jako K2O v % 14,0
Celkový vápník jako CaO v % 2,0
Celková síra jako S v % 19,0

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

500 ml přípravku v plastové lahvičce v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-acid.svg

Nebezbečí

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: