Sulka Extra 1l

Kód: 17449
255 Kč 211 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Minerální anorganické půdní hnojivo pro doplnění živin. Ochrana proti kadeřavosti broskvoní, hálčivcům a vlnovníkům. Koncentrovaný zdroj síry v čiré roztokové formě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

 • Anorganické půdní hnojivo pro doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin.
 • Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě, která je dobře asimilovatelná rostlinami (část v rychle působící a část v pozvolně působící formě).
 • Je vysoce efektivním zdrojem síry v polysulfidické formě, která se v půdě pozvolně oxiduje na elementární a na rostliny rychle působící síranovou formu.
 • Je zdrojem draslíku (v bezchloridové a vodorozpustné formě), který je rostlinami velmi dobře přijímán.
 • Obsahuje dusík v rychle působící močovinové formě a neobsahuje dusičnanový (nitrátový) dusík.
 • Obsahuje vápník ve vodorozpustné formě jako sekundární živinu, který v rostlinách reguluje látkovou přeměnu, a je jednou z hlavních složek potřebných na tvorbu mechanismů, tzv.indukované rezistence rostlin.
 • Snižuje kyselost půdy. Pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny.
 • Je ideální pro česnek, cibuloviny, brambory, košťáloviny, olejniny a pro základní hnojení půdy.
 • Chrání broskvoně před kadeřavostí.

Návod k použití

Doporučené dávkování pro hnojení

 • Základní hnojení půdy: Aplikuje se v době vegetačního klidu zálivkou v dávce 50-150 ml / 30 L vody / 10 m2, v závislosti na náročnost ošetřených rostlin na přihnojování sírou a draslíkem.
 • Košťáloviny a cibuloviny: je vhodné přihnojovat dávkou 100-120 ml / 30 L vody / 10 m2
 • Brambory: Přihnojení v dávce 50-60 ml / 30 L vody / 10 m2
 • Olejniny: Přihnojení v dávce 80-130 / 30 L vody / 10 m2
 • Česnek: Hnojení sadby máčením před výsadbou v dávce 100 ml / 2,5 L vody po dobu 6-12 hodin.

Dávkování pro ochranu proti chorobám a škůdcům

 • Réva vinná: hálčivec révový, vlnovník révový: 4–5 %, tj. 200–250 ml na 5 l vody, před rašením nebo na počátku rašení
 • Broskvoň: kadeřavost listů broskvoně: 4–5 %, tj. 200–250 ml na 5 l vody, při nalévání pupenů (neaplikovat při rašení)
 

Hlavním účelem Sulky Extra je dodání obsažených živin rostlinám a při tomto použití je jako vedlejší efekt vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry pozorováno omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. háďatko zhoubné na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou).

Aplikační podmínky:
Optimální teplota v době aplikace je 10 – 20 °C, ideální je bezvětří. Nedoporučuje se použití formou foliární aplikace, může způsobovat nekrózy - popáleniny, hlavně na mladých listech. SULKA se nesmí míchat s jinými přípravky ani s listovými hnojivy.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: zaezte kontakt s oraganismem. V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře, zabraňte kontaktu se směsí. Vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte a ošetřete reparačním krémem.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (500 - 800 ml) vody.
Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních obalech při teplotě +5 až +30 °C, v suchých, hygienicky čistých, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, desinfekčních prostředků, hnojiv, hořlavin a léků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením.

Složení

Nebezpečné látky: polysulfid draselný, CAS 37199-66-9, polysulfid vápenatý, CAS 1344-81-6
Obsah:
Celkový dusík jako N v % 3,0
Močovinový dusík jako N % 3,0
Celkový draslík jako K2O v % 14,0
Celkový vápník jako CaO v % 2,0
Celková síra jako S v % 19,0

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

1000 ml přípravku v plastové lahvičce v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-acid.svg

Nebezbečí

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: