Ridomil Gold MZ Pepite 4x25g

Kód: 17249
138 Kč 114 Kč bez DPH
vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Fungicidní přípravek proti plísni bramborové, cibulové, okurkové a révové. Díky obsaženým účinným látkám inhibuje klíčení spór, růst a rozmnožování patogenních hub.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil gold MZ Pepite je fungicidní přípravek určený k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám. Jedná se o kombinovaný fungidic obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem. Metalaxyl–M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi rostlin (do 30 minut) a transportována do listů. Inhibuje růst a rozmnožování patogenních hub. Mancozeb je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka, která inhibuje klíčení spór.

Návod k použití přípravku Ridomil Gold MZ Pepite

Aplikace se provádí preventivně postřikem. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Odměřené množství přípravku vsypte míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • BRAMBOR - plíseň bramborová 25g / 2-6 l vody / 100m2, ochranná lhůta je 7 dní, max. 3x
  • CIBULE - plíseň cibulová 25g / 2-6 l vody / 100m2, ochranná lhůta je 7 dní, max. 3x
  • OKURKA - plíseň okurková -25g / 10 l vody / 100m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 2x
  • RAJČE - plíseň bramborová 25g / 2-10 l vody / 100m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
  • RÉVA VINNÁ - plíseň révová - 25g / 10 l vody / 100m2 (0,25 %), ochranná lhůta je 15 dní, max. 3x

Brambor
Postřik musí být aplikován preventivně v období intenzívního růstu rostlin, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně a měl by být pokud možno proveden před zapojením rostlin v řádcích. Doporučuje se provést celkem 2 až 3 po sobě jdoucí postřiky v intervalech 10 – 14 dní v období intenzívního růstu rostlin. Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti hnědé skvrnitosti bramborových listů.
Cibule
Ošetření je preventivní (obvykle od června, před výskytem infekcí), nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně cibulové. Ošetřuje se maximálně 3x v průběhu sezóny v intervalech 10 – 14 dní.
Okurka
Dávku aplikační kapaliny lze upřesnit dle vzrůstu porostu. Ošetření je preventivní (před výskytem onemocnění), nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně, obvykle v červenci a srpnu. Použít maximálně 2x v průběhu vegetace. Je vhodné ošetřovat v bloku 2 po sobě jdoucích postřiků v intervalu 7 - 10 dní.
Rajče
Dávka vody nad 6 l/100 m2 je určena na tyčkové odrůdy, objem aplikační kapaliny se upravuje dle vzrůstu rostlin a sponu. Ošetření je preventivní (před výskytem onemocnění), v období intenzívního růstu rostlin, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně. Ošetřuje se maximálně 3x v průběhu sezóny v intervalech 7 - 10 dní.
Réva vinná
Pokud dávkujeme podle doporučené koncentrace a snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí, zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla dodržena dávka přípravku na jednotku ošetřené plochy. Ošetření je preventivní, v období intenzívního růstu révy, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně révové. Ošetřuje se preventivně poprvé v období plného růstu révy (před květem). Poslední ošetření by mělo být provedeno nejpozději 2 týdny po ukončení kvetení. Při aplikaci před kvetením vykazuje účinná látka mancozeb významnou vedlejší účinnost proti červené spále révy vinné a černé skvrnitosti révy vinné. V révě vinné je možné aplikovat celkem 3 ošetření Ridomilem Gold MZ Pepite v intervalech 10 – 14 dní.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby je možné terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1,
128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293, 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinné látky: metalaxyl-M 40g/kg ( 4 %), mankozeb 640g/kg ( 64%)

Balení

4 x 25 g v sáčcích v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během jednoho dne.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Při práci v uzavřených prostorách (skleníky, foliovníky): Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor.

vystraha-plicevystraha-rybavystraha-vykricnik

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na ochranu rostlin
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: