Odpuzovač vyder PACHOLEK 250ml

Kód: 28751
Novinka
Značka: Ekoplant
585 Kč 483 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Speciálně vyvinutý koncentrát pachové látky účinně odpuzuje vydry a spolehlivě jim tak brání v lovu ryb.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pachový koncentát renomované značky PACHOLEK účinně odpuzuje vydry a chrání tak ryby v rybnících. Odpuzovač vyder obsahuje pachové stopy, které vydry spolehlivě odeženou a zabrání jim páchat rybářům velké škody.

Použití pachového odpuzovače vyder

  • Do nosiče injektujte ve 3 různých bodech koncentrát pachové látky, pokaždé po dobu 1 sekundy.
  • Nosič rozhoďte na zem v 5 m rozestupech a 5-10 metrů od břehu rybníka.
  • Koncentrát pachové látky aplikujte zásadně do nosiče BIO10 nebo BIO10 S - jiné nosiče nepoužívejte z důvodu možné kontaminace okolí.
  • Nosič je třeba oživit pachovou látkou každý měsíc nebo dle aktuální potřeby.
  • Při manipulaci s koncentrátem pachové látky vždy používejte ochranné pomůcky.

Skladování přípravku

Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení odpuzovače vyder

Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton
Účinná látka: lavandin oil 0,2 g/100 g

První pomoc při zasažení

  • V případě nadýchání: Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • V případě zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.
  • V případě zasažení kůže: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody (30 – 32°C) po dobu 10-30 minut; Nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva Poškozeného přikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.
  • V případě požití: Nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo bezpečnostní list.

Doba použitelnosti

Odpuzovač vyder je použitelný do 24 měsíců od data plnění.

Balení

250 ml ve spreji s aplikátorem

Bezpečnostní údaje

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem. Kůži ošetřete krémem.

NEBEZPEČÍ

Pokyny pro bezpečné zacházení:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.
 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače zvířat
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: