Dithane DG Neotec 5x50g

Kód: 17438
100 Kč 83 Kč bez DPH
vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Přípravek určený k ochraně proti širokému spektru houbových chorob.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Dithane DG Neotec 5x50g

Dithane DG Neotec je kontaktní fungicidní přípravek, který je možné používat k preventivní ochraně proti širokému spektru houbových chorob:

 • brambor (plíseň bramborová, hnědá skvrnitost listů),
 • cibule, pór (plíseň cibulová),
 • rajče (plíseň bramborová, čerň rajčatová, septorioza rajčat),
 • réva vinná (plíseň révová),
 • růže (černá skvrnitost růže),
 • jádroviny (strupovitost),
 • třešeň, višeň (skvrnitost listů),
 • broskvoň (kadeřavost listů),
 • rybíz (antraknóza rybízu),
 • lesní dřeviny (rzi),
 • karafiát (rez karafiátová),
 • okrasné rostliny (skvrnitost listů),
 • borovice (sypavka borová),
 • mečík, tulipán (houbové choroby),
 • brukvovitá zelenina (plíseň zelená, alternariová skvrnitost, černá hniloba),
 • modřín (merie modřínová),
 • zelenina tykvovitá (plíseň okurková).

Díky obsažené účinné látce mancozeb vytváří na povrchu ošetřených rostlin film, který brání klíčení spor. Vyznačuje se dlouhodobým protektivním působením. Při ošetřování kultur, které vytvářejí silnou voskovou vrstvu a postřik z nich stéká (brukvovitá a cibulová zelenina, růže, aj.), se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. Přípravek omezuje také výskyt svilušek.

Návod k použití přípravku Dithane DG Neotec 5x50g

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením max. 4 x za rok. Neaplikujte v případě, že je očekáván déšť během 4 hodin po aplikaci. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu

Odměřené množství přípravku vsypte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Použití a dávkování:
borovice - proti sypavce borové Brunchhorstia spp., broskvoň - proti kadeřavosti listů broskvoně, jádroviny - proti strupovitosti, lesní dřeviny - proti rzi, modřín - proti merii modřínové, réva - proti plísni révové, rybíz - proti antraknóze rybízu, třešeň, višeň - proti skvrnitosti listů : (20 g / 10 l vody) nebo (10 g / 5 l vody)

brambor - proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti bramborových listů, cibule, pór - proti plísní cibulové, karafiát - proti rzi karafiátové, mečík, tulipán - proti houbovým chorobám, okrasné rostliny - proti skvrnitosti listů, rajče - proti plísni bramborové, černi rajčatové, septorióze rajčat, růže - proti černé skvrnitosti růže, zelenina brukvovita a semenné porosty - proti plísni zelné, alternáriové skvrnitosti, černé hnilově, zelenina tykvovitá s jedlou slupkou a melouny max. 3x za rok- proti plísni okurkové : 20 g / 6 l vody / 100 m²  nebo (10 g / 3 l vody / 50 m² )

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu že je postižený při vědomí a nemá li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu přípravku popř. obal nebo bezpečnostní list.

Skladování Dithane DG Neotec 5x50g

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku Dithane DG Neotec 5x50g

Účinná látka: mankozeb 750 g/kg (75 %)

Balení Dithane DG Neotec 5x50g

5 x 50 g v sáčcích se svařovaným uzávěrem v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti houbám a plísním
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: