Aversol 1kg

Kód: 30423
128 Kč 106 Kč bez DPH
vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…
AVERSOL je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. Obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Může být použit k zimní i letní ochraně sazenic.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci.

Dávkování:

3-5kg na 1000ks sazenic v případě aplikace nátěrem
4-6kg na 1000ks. sazenic v řípadě aplikace postřikem

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu. Je vhodné po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě provést záměnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.

Nejvyšší počet aplikací: 2 x za vegetaci.

Aplikační dávka vody: Při aplikaci nátěrem rukavicí se přípravek neředí, při aplikaci nátěrem kartáči se může mírně ředit vodou do poměru 5:1 (přípravek : voda). Při aplikaci postřikem proti zimnímu okusu se přípravek ředí s vodou v poměru 5:1 až 4:1 (přípravek : voda), proti letnímu okusu v poměru 2:1 (přípravek : voda).

ROZSAH POUŽITÍ A APLIKAČNÍ POKYNY: Ochrana lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci. K postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Má tixotropní vlastnosti, které částečně snižují jeho stékavost, rychle zasychá.

  • Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu.
  • Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.
  • Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.
  • Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic.
  • Před použitím je nutné AVERSOL důkladně promíchat.
  • Pro postřik výrobce nabízí i přípravek již naředěný (ŘEDĚNÝ AVERSOL 5:1, ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1).
  • K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vhodnou plastovou tryskou s plným kuželem nebo nastavitelnou mosaznou tryskou.
  • Při plnění je třeba přípravek procedit sítem postřikovače.

DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

PŮSOBENÍ: Přípravek působí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Účinnost přípravku je založena na odpudivém chuťovém účinku (hořká chuť), částečně pachovém repelentním účinku účinné látky Thiram, částečně odpudivě působícím zabarvením přípravku (žlutošedé až bílé barvy) a částečně zábranovým účinkem zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených jehličnatých a listnatých dřevinách.

LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3% roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: AVERSOL se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. AVERSOL se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být AVERSOL přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou (piktogramem) pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem AVERSOL je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu podnikové normy. Protože okus zvěří je ovlivněn řadou vnějších vlivů (dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod.), výrobce neručí za případné poškození chráněných kultur zvěří. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

varovani-toxicky-pro-ryby Účinná látka / obsah: THIRAM (tetramethylthiuramdisulfid) 37,5 g/kg
Registrační číslo: 1459-1
Držitel registrace: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Standardní věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: Varování

Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí: SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Doplňující informace: EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: